Inleiding

B&B Gamerenwaard verwerkt dagelijks informatie over personen, houdt zich daarbij aan de wet en respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Gamerenwaard verwerkt en voor welke doeleinden. De privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door derden, zoals bedrijven en websites die reizen of reispakketten aanbieden. Wij raden u aan om de privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

B&B Gamerenwaard, gevestigd aan de Fijkensakker 2 te 5311GS in Gameren, emailadres : mevdinther@gmail.com, is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over de inhoud van de privacyverklaring, kunt u zich wenden tot mevdinther@gmail.com.

Daar waar hierna gesproken wordt over `’Gamerenwaard, wordt bedoeld alle hierboven genoemde entiteiten.

1. Persoonsgegevens

Gamerenwaard verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn.

Gastenadministratie

Voor het boeken van een overnachting in onze B&B hebben wij uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, dag van vertrek en aankomst, en uw betalingsgegevens nodig. Deze gegevens kunnen wij ontvangen van derde partijen, bij wie u het boekingsproces heeft doorlopen. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om uw identiteit te controleren. En zullen wij u vragen om het nachtregisterformulier in te vullen. De gegevens worden alleen intern gebruikt en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

(Direct) Marketing

Om aanbiedingen te doen die u interesseren verzamelen wij commercieel interessante informatie over personen, zoals demografische gegevens. Wij kunnen informatie over u verzamelen van derden, waaronder informatie van onze partners en sociale mediasites overeenkomstig uw instellingen op dergelijke websites.

Sociale media

Gamerenwaard is op sociale media te vinden, zoals op Facebook. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u deze websites of apps gebruikt, zoals een `Facebook like`. Als een dergelijke functie door u wordt gebruikt, kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via onze sociale media in kwestie.

2. Ontvangers

Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Gamerenwaard, behalve in een van de volgende omstandigheden.

Uitvoering van de overeenkomst

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen. Onderdeel hiervan is het verwerken van uw reservering. Indien het noodzakelijk is voor de betaling van boekingen, maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van online betalingen.

Met uw toestemming

Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen indien duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.

Voor externe verwerking

Wij verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheidsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij onder meer de gemeente Zaltbommel.

Om juridische redenen

We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

Wettelijke verplichting

Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van een onderzoek, de belastinginspecteur op grond van artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of de gemeente ter controle van de toeristenbelastingaanslag deze gegevens bij ons opvraagt. Gamerenwaard maakt afspraken met deze ontvangers om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en beveiligd.

3. Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke verplichting op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze producten of diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen. Indien u uw email adres heeft verstrekt zodat wij u op de hoogte mogen houden van onze dienstverlening zullen wij uw gegevens daarvoor nog wel bewaren.

4. Uw rechten

U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten : inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij de rechten toe. Ook leggen wij uit hoe u deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.

Recht van inzage

Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij u daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens eventueel worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten u geldend kunt maken.

Verbetering of aanvulling

Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren onze reactie. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring. Die verklaring ontvangen ook eventuele ontvangers van uw onjuiste of onvolledige gegevens.

Gegevenswissing

U kunt ons verzoek verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één van de volgende gevallen :

  • Als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerkt hebben.
  • Als u uw toestemming voor verwerking intrekt en er geen andere grondslag meer is voor verwerking door ons.
  • Als u gemotiveerd bezwaar maakt en er geen dwingende redenen zijn om uw bezwaar niet te honoreren.
  • Als de persoonsgegevens door ons onrechtmatig verwerkt zijn.
  • Als wij uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten wissen
  • Als wij uw gegevens door middel van mobiele telefoniediensten of internetdiensten verzameld hebben.

Beperking verwerking

Als u een onjuistheid of een onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u verzoeken de verwerking te beperken zolang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen, zoals bijvoorbeeld een gerechtelijke procedure.

Overdracht digitale data

Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat, en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, heeft u het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.

Bezwaar

U mag te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen de verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dan mag u daar te allen tijde bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken.

Uitoefenen rechten

Wilt u van één of meer van uw hiervoor genoemde rechten gebruik maken, dan kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres: mevdinther@gmail.com. Gamerenwaard zal binnen 4 weken beslissen , tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat daar meer tijd nodig voor hebben.

Worden uw persoonsgegevens verwerkt op gronde van uw toestemming? Dan heeft u recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

5. Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van onze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. Gamerenwaard kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in onze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of tijdelijk niet beschikbaar zijn van de websites of de links naar de websites van derden.

6. Klachten

Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

7. Vragen

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen heeft, dan kunt u een contact met ons opnemen via: mevdinther@gmail.com

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bekijk hier onze algemene voorwaarden.

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op de pagina gepubliceerd.